Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna  o przetwarzaniu danych osobowych w TM Drutpol Sp. z o.o.

Mając na uwadze m.in. przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego  dalej „RODO”, informuje, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

TM Drutpol Spółka z o.o.,

ul. Sokołowskiej 13,  87 -400 Golub – Dobrzyń

NIP: 503-00-76-654, REGON 242977322

e- mail:biuro@tmdrutpol.pl

kontakt telefoniczny: 56 682 05 00

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • zawarcia umowy o świadczenie usług  oraz ich wykonania, na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie wiążących nas przepisów prawa),
 • wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a),
 • realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b),
 • realizacji umowy i usług przez partnerów współpracujących (usługodawcy z branży produkcyjnej, na podstawie art. 6 ust. b) i f),
 • przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na                                  podstawie art. 6 ust. 1 pkt f),
 • analitycznym (np. doboru usług do potrzeb naszych Klientów), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • archiwalnym, dowodowym dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni produktów lub usług własnych  czy podmiotów współpracujących z nami), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Klienta, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • kontaktowania się  bezpośrednio w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi (za Pani/Pana zgodą), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • statystycznym, sprawozdawczym na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie wiążących nas przepisów prawa),
 •  podatkowym i rachunkowym (na podstawie wiążących nas przepisów prawa m.in. jako podatnika, czy płatnika),
 • zapewnienia rozliczalności przez czas trwania obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa, w tym udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełniania przez organy publiczne.

 

3. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia z Panią/Panem  umowy.

4. Odbiorcy danych

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiotom z grupy kapitałowej TM Drutpol Sp. z o.o.
 • usługodawcom -firmom świadczącym usługi na rzecz lub w imieniu TM Drutpol Sp. z o.o.,
 • podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu np. sądy powszechne, sądy administracyjne, Państwowa Inspekcja Pracy, księgowi, prawnicy, firmy świadczące usługi informatyczne, ZUS  firmy kurierskie czy pocztowe,
 • organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa lub w zakresie w jakim jest to konieczne w celu ochrony TM Drutpol i jej Klientów,
 • niezależni odbiorcy tj. partnerzy handlowi, których oferta uzupełnia naszą ofertę.

6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

7. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej z Panią/Panem umowy, a także po jej zakończeniu:

 • do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 • do czasu wygaśnięcia obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa, w tym rachunkowe czy podatkowe.

8.  Prawa Pani/Pana

Przysługują Pani/Panu wszystkie prawa gwarantowane przepisami RODO, w tym:

· prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymywania ich kopii,

· prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych ,

· prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych,

· prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych – masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem posiadamy nieprawidłowe dane albo przetwarzamy je bezpodstawnie,

· prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych:

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację (np. co do przetwarzania przez nas Pani/Pana danych dla celów statystycznych) – w sprzeciwie należy wskazać szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas danych objętych sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać dane w tym celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też że Pani/pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

· prawo do przenoszenia Pani/Pana danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) Twoje dane osobowe. Możesz również żądać, abyśmy przesłali te dane innemu podmiotowi,

· prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Proces ten, o ile będzie miał miejsce, nie wywołuje dla Ciebie jednak żadnych skutków prawnych ani nie wpływa istotnie na Pani/Pana sytuację.